Harmonogramy výzev EU

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zaměření progamu:

  • Vyvážený rozvoj území v regionech soudržnosti
  • Zkvalitnění infrastruktury
  • Zajištění veřejných služeb a veřejné správy
  • Zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech

Řídící orgán:                Ministerstvo pro místní rozvoj
Alokace:                        4,6 mld. EUR
Příklady žadatelů:    Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi, NNO, příspěvkové organizace, církve, církevní organizace, malé a střední podniky, OSVČ, vlastníci bytových domů a společenství vlastníků, zařízení péče pro děti do 3 let, školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních, vlastníci památek, muzeí a knihoven atd.

Harmonogram výzev 2017 k 27. 10. 2016

Bližší informace na:

Menu